Kas ir mediācija?

Mediācija ir dinamisks, strukturēts un interaktīvs process, kura laikā trešā puse palīdz atrisināt divu vai vairāku pušu strīdu. Konflikts tiek risināts, izmantojot speciālas komunikācijas un sarunu tehnikas, kas palīdz uzlabot dialogu un labāk saprast citas puses viedokli. Mediācija ir vērsta uz pušu vajadzībām, tiesībām un interesēm, taču lai process izdotos visām pusēm ir jāgrib aktīvi meklēt risinājumu. Mediācija ir vienlaikus vērtējoša un tās laikā mediators analizē jautājumus un spēkā esošās normas, atsaukoties no sava viedokļa uzspiešanas.

Juridiskos strīdos mediācija tiek izmantota kā alternatīvs strīdu risināšanas instruments, lai risinātu jebkura mēroga strīdus starp divām vai vairākām pusēm, t.sk. attiecībās starp privātpersonām, juridiskām personām, valstīm un starptautiskajām organizācijām. Visbiežāk mediators palīdz panākt vienošanos starp divām pusēm jautājumos, kas saistīti ar a) juridiskiem strīdiem un b) diplomātiskām domstarpībām, c) strīdiem darba vietā vai d) kopienā un e) ģimenē.

Plašākā nozīmē mediācija attiecas uz visiem strīdiem, kur trešā puse palīdz citiem rast vienošanos. Mediācijai ir struktūra, laika ietvars un iekšējā dinamika, kas parastām sarunām nereti pietrūkst, jo puses nespēj atkāpties no sākotnējās pozīcijas un neredz iespēju kompromisam. Mediācijas process ir privāts, konfidenciāls un reizēm noteikts saskaņā ar likumu. Vairumā gadījumu dalība ir brīvprātīga.

Mediācijas procesam ir vairākas priekšrocības, bet galarezultāts ir lielā mērā atkarīgs no mediatora prasmēm, pieredzes un pušu vēlmes un gatavības nonākt pie kopēja rezultāta. Laika gaitā mediācija kā līdzeklis strīdu risināšanai ir iemantojusi popularitāti un ir izveidotas dažādas treniņu, sertifikācijas un licencēšanas programmas.

Mediācijas izmaksas un ieguvumi

Jebkura mediācija ir saistīta ar zināmām izmaksām, jo procesu vada apmācīts speciālists, kas vēlas par savu darbu saņemt atalgojumu. Prasītās summas apmērs var likties augsts, taču svarīgi saprast savas prioritātes. Konflikta risināšana caur tiesu procesiem aizņem vairākus mēnešus, bet nereti pat vairākus gadus. Ar mediācijas palīdzību strīdu var atrisināt dažu stundu vai dienu laikā, pie nosacījuma, ka abas puses ir ieinteresētas risinājumā. Šādu efektu var panākt, jo mediators palīdz rast jaunas idejas, kas pašiem konfliktā iesaistītajiem neienāk prātā.

Vai mediācija ir juridiski saistoša?

Katrā valstī ir sava likumdošana attiecībā uz mediācijas procesu. Mediācijā panāktā vienošanās Latvijā ir juridiski saistoša, pie nosacījuma, ka tā ir līgumiski apstiprināta. Formāli pietiek arī ar mutisku vienošanos, bet reālā dzīvē dokumentēta un abu pušu parakstīta vienošanās ir daudz labāks risinājums, lai izvairītos no vēlākas apstrīdēšanas.  Situācijās, kad mediācija skar jomas, kuras īpaši regulē atsevišķi likumi, piemēram, vecāku tiesības pēc šķiršanās lēmumu var būt nepieciešams apstiprināt arī tradicionālā formā.

Situācijās, kad mediācija beidzas bez rezultāta ikviena no pusēm var turpināt risināt strīdu tradicionālā juridiskā ceļā – caur tiesu sistēmu. Tāpat jebkura no pusēm var atkāpties no mediācijā panāktās vienošanās, iepriekš par to informējot otru pusi. Tāpat arī tiesa tiesas procesa laikā var ieteikt turpināt risināt konfliktu izmantojot sertificēta mediatora* pakalpojumus, ja puses tam piekrīt. Ja tiesas ieteiktā mediācijā vienošanās nav panākta, mediators sagatavo apliecinājumu par mediācijas rezultātu un izsniedz to pusēm.

Kur atrast mediatoru?

Pasaules praksē nav vienota izpratne par to, vai mediatoram ir jāparzina noteiktā sfēra, jo atsevišķos gadījumos zināšanas konkrētajā jomā var arī traucēt objektīvi novērtēt situāciju.

Latvijā mediācijas procesu regulē Mediācijas likums, savukārt mediatori ir apvienojušies vairākās profesionālās organizācijās un ir izstrādājuši labas prakses standartu mediācijas norisei. Par mediatoru var strādāt jebkura fiziska persona, taču, lai kļūtu par sertificētu mediatoru ir jāiziet noteikti profesionālās pilnveides kursi un jāiegūst sertifikāts. Ja puses vēlas veikt mediāciju, taču 30 dienu laikā nevar vienoties par mediatora izvēli, tās var lūgt Sertificēto mediatoru padomi ieteikt atbilstošu kandidātu. Uzreiz jāatzīmē, ka gaidīšana nav obligāta un puses jau sākotnēji var izvēlēties sadarboties ar sertificētu mediatoru.


*Par sertificētu mediatoru var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs, kas ieguvis augstāko izglītību, sasniedzis 25 gadu vecumu un nav iepriekš tiesāts. Tāpat viņam ir jābūt izgājušam mediācijas apmācību, ko apstiprina atbilstošs sertifikāts.

KMC.ORG.LV